Old Log Church Museum
 1. Shaman's Belt

  Shaman's Belt

  Details and images ›

 2. Shirt

  Shirt

  Details and images ›

 3. Moccasins

  Moccasins

  Details and images ›

 4. Doll

  Doll

  Details and images ›

 5. Dog Pack Blanket

  Dog Pack Blanket

  Details and images ›

 6. Hanging

  Hanging

  Details and images ›

 7. Painting

  Painting

  Details and images ›

 8. Board Game

  Board Game

  Details and images ›

 9. Collection Box

  Collection Box

  Details and images ›

 10. Paper Knife

  Paper Knife

  Details and images ›

 11. Decorative Box

  Decorative Box

  Details and images ›

 12. Concertina

  Concertina

  Details and images ›

 13. Book Bag

  Book Bag

  Details and images ›

 14. Baptimal Font

  Baptismal Font

  Details and images ›

 15. Communion Set

  Communion Set

  Details and images ›

 16. Chasuble

  Chasuble

  Details and images ›

 17. Letter with Cover

  Letter with Cover

  Details and images ›

 18. Communion Set

  Communion Set

  Details and images ›